onsdag 16 september 2009

Bergsjön värst på kvinnovåld

Bergsjön ligger högst i landet då det gäller mäns våld mot kvinnor. Nu har de manliga politikerna startat ett upprop

GP 11 Februari 2009- Vi ska arbeta för respekt för kvinnan, säger Abdullah Yusuf Absuge (S).
Under ett år har en kartläggning i Bergsjön gjorts som handlar om att få en bild av våld mot kvinnor, både i nära relationer och hedersrelaterat våld.
Bilden som växt fram av problemets omfattning har fått politikerna att reagera starkt.
Bergsjön ligger i topp då det gäller polisanmälningar som avser våld mot kvinnor i-nära relationer. Jämförelser har gjorts med Rinkeby i Stockholm och Rosengård i-Malmö.
Statistiken sträcker sig från 2002 fram till förra året. Den visar att Bergsjön ligger högst alla år, utom 2005.

- Bergsjön är värst i landet. Det är vad jag har kommit fram till. Det finns mycket som vi måste jobba med, säger Stig Andersson, familjebehandlare på Bergsjöresurser, som gjort rapporten.
Stig Andersson anser att det behövs ett samlat grepp för insatser mot mäns våld mot kvinnor. Det handlar om information, att socialsekreterare utses med särskilt ansvar för utsatta kvinnor, arbeta mer med föreningar och hitta sätt att nå männen.

Då det gäller det sistnämnda ser Stig Andersson stora brister.
- Kvinnorna sitter på kvinnojour och männen sitter hemma i lägenheten. Så ska det inte vara. Men i-dag upplever jag att få vill jobba med männen eftersom de är våldsverkarna.
Men Stig Andersson menar att om männens våldsbeteende inte bryts kan fler kvinnor drabbas när nya relationer inleds.

- Problemet hos mannen är en bristande syn på jämställdhet. För mig är jämställdhet vaccinationen mot våld.
Ett par insatser som nämns i rapporten för att arbeta med männen är särskilda utbildningar för blivande pappor och akutboende för män så att kvinnan slipper "rymma" från sitt hem med barnen.
När rapporten presenterades för politikerna i Bergsjön blev många både överraskade och chockade av siffrorna. Nu har de manliga politikerna i stadsdelsnämnden skrivit på ett upprop.
- Vi måste motverka problemen. Ett sätt är att informera alla föreningar och företrädare för olika etniska grupper, säger Abdullah Yusuf Absuge (S).

Politikerna har också lyft fram frågan på sin dagordning och ställt krav på förvaltningen att fortsätta arbeta aktivt med att nå kvinnofrid i Bergsjön. Den lokala handlingsplanen ska uppdateras och innehålla fler konkreta insatser för att få männen att sluta slå.
- Vi behövde göra ett rejält avstamp. Genom uppropet visar vi som politiker att det här är en viktig fråga. Att bara männen har skrivit under är en symbolisk markering. Våldet mot kvinnan är ett mansproblem, säger Linus Löfgren (MP).

Förklaringarna till varför Bergsjön ligger högst i statistiken är många. De flesta, både politiker och tjänstemän, talar om stadsdelens sociala situation med hög arbetslöshet, ohälsa och utanförskap.
- Vi har ännu inte utrett frågan varför, men det finns inget samband mellan våld i nära relationer och arbetslöshet, anser Stig Andersson.
Han ser snarare förklaringen i den nya mansrollen. När män känner att deras mansroll är utmanad uppstår konflikt. Utmaningen kan till exempel komma från partnern som vill leva mer jämställt.

Inga kommentarer: