söndag 13 september 2009

STOPP FÖR SHARIA !

Ett urklipp från Jihad i Malmö  Länk:

I Malmö fungerar sedan flera år landets

första shariadomstol.

Den tillämpar ännu så länge bara ett selektivt urval av

sharia-lagstiftningens regler.

*

Skulle sharia tillämpas fullt ut,

skulle det bl a innebära att:

-- Värdet av en kvinnas liv är hälften av en mans liv.

-- Vittnesmål från två kvinnor är värt lika mycket som

vittnesmål från en man

-- Döttrar ärver hälften mot söner

-- En kvinna har inte rätt till skilsmässa från sin man

-- En man kan skilja sig från sin hustru närhelst han vill och

utan hennes vetskap.

-- Män tillåts att gifta sig med fyra fruar.

-- Kvinnor kan inte resa, arbeta, gå i skolan, eller ens lämna

huset utan sin makes tillstånd.

-- En kvinna måste vara bosatt där hennes man bestämmer.

-- Mödrar får inte vårdnaden om sina barn när mannen skilt sig.

-- En änka får inte vårdnaden om sina barn efter makens död.

Barnen ges till faderns släktingar, och mamman har inte ens rätt

att besöka dem.

-- Om mannen inte har någon släkt, tar samhällets präster

vårdnaden om kvinnans barn, familjens pengar och ägodelar.

-- Äktenskap mellan en muslimsk kvinna och en icke-muslimsk

man är förbjudet och ogiltigt, medan en muslimsk man kan

gifta sig med en icke-muslimsk kvinna.

-- Om en muslimsk kvinna våldtas kan hon inte föra mannen

till domstol om inte fyra vittnen kan vittna till förmån för

hennes påstående, annars ska hon straffas för äktenskapsbrott.

-- Muslimska män får aga sina hustrur för att fostra dem.

*

Sharia strider mot ett stort antal konventioner som

Sverige är anslutet till, exempelvis

* FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna

antagen av FN:s generalförsamling 1948

* Internationella konventionen om medborgerliga och politiska

rättigheter, antagen 1966 av FNs generalförsamling (IKMPR).

* Internationella konventionen om ekonomiska, sociala och

kulturella rättigheter, antagen 1966 av FNs generalförsamling

(IKESKR).

* Internationella konventionen om avskaffande av all slags

diskriminering av kvinnor, antagen 1979 av FN (CEDAW).

* Konventionen om barnets rättigheter antagen av FN:s

generalförsamling den 20 november 1989.

*

Då det från flera håll ställs krav på att Sverige ska tillämpa

Sharia parallellt med eller istället för svensk lag är det

angeläget att Riksdagen gör en tydlig markering i denna

viktiga fråga.

Inga kommentarer: